Edit Content
Doktor psiholoških nauka

Prof. dr Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka, vanredni profesor i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek za razvojnu psihologiju) iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa.

Edukacije

Edukacija: Kognitivno-Bihejvioralna Terapija (KBT) i Racionalno Emotivno Bihejvioralna Terapija (REBT)

KBT (Kognitivno-bihejvioralna terapija)

Kognitivno-bihejvioralna terapija obuhvata različite teorije, modele i strategije koje se preporučuju za širok spektar psiholoških i psihijatrijskih poremećaja. Otkrijte kako promeniti svoje obrasce razmišljanja i ponašanja.

REBT (Racionalno Emotivno Bihejvioralna Terapija)

Albert Elis, tvorac REBT-a, naglašava moć našeg tumačenja događaja u oblikovanju naših emocija. Saznajte više o racionalnim i iracionalnim uverenjima i kako promenom razmišljanja možete postići emocionalnu stabilnost.

ABC Model

ABC model, osnova REBT terapije, pomaže razumevanju kako naša uverenja utiču na naše emocije i ponašanja. Naučite kako identifikovati i promeniti iracionalna uverenja za bolji emocionalni i bihejvioralni ishod.

Unapredite svoju praksu primenom KBT i REBT tehnika. Prilagodite se savremenim izazovima i pridružite se edukaciji koja će transformisati vaš rad.

RE&KBT

Edukacije iz RE&KBT racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije

Kognitivno-bihejvioralna terapija je velika grupa teorija, modela, terapijskih strategija i procedura. Potvrđeno je  da  ima najsnažniju empirijsku zasnovanost pa se preporučuju za najveći broj psiholoških i psihijatrijskih poremećaja i problema.

Broj različitih vrsta kognitivno-bihejvioralnih terapija je sada preko dvadeset i možemo ih svrstati u tri grupe (Dobson & Dozois, 2010):

1) terapije kognitivnog restrukturiranja

2) terapije veština prevladavanja (engl. coping skills)

3) terapije rešavanjem problema (engl. problem solving). 

U Srbiji  je najviše  zastupljen jedan od pravaca kognitivno-bihejvioralnih terapija koji pripada grupi terapija kognitivnog restrukturiranja, a koji se naziva Racionalno Emotivno Bihejvioralna Terapija (REBT).

Tvorac REBT-a (Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije)  je Albert Elis, poznati američki psihoterapeut. Elis polazi od tvrdnje koju je formulisao grčki filozof Epiktet, da “ljudi nisu uznemireni događajima samim po sebi, već svojim viđenjem tih događaja”. To znači da nas ne čine nesrećnim, uznemirenim ili zabrinutim situacije koje nam se dešavaju u svakodnevnom životu, već način na koji ih vidimo i tumačimo.

Razmišljanje, osećanje i ponašanje su tri nezavisna, ali tesno povezana sistema. REBT polazi od pretpostavke da svi ljudi imaju dve urođene sklonosti: da razmišljaju racionalno ( samopomažuće) i iracionano (samoporažavajuće). Kada je  razmišljanje apsolutističko, nelogično i ne odgovara realnosti, onda su i emocije neprijatne i teške (često blokirajuće), dok logično, fleksibilno i tačno razmišljanje dovodi do zdravih (korisnih) emocija. 

Iracionalna i racionalna uverenja

Rigidni, kruti, apsolutistički zahtevi usmereni na sebe i druge ljude, kao i na uslove života. Javljaju se u formi apsolutističkih zahteva, ali i užasavanja ako zahtevi osobe nisu zadovoljeni, niska tolerancija na frustraciju, globalno negativno vrednovanje sebe, drugih ljudi i uslova života.

Racionalna uverenja su u osnovi funkcionalna, logična i realistična što znači da su u skladu sa realnošću i da poseduju kvalitet fleksibilnosti. Javljaju se u formi želje, preferencije, realne procene nepovoljnosti nekog događaja. Racionalna uverenja pomažu da razvijamo zdav odnos prema stvarnosti, sebi i drugim ljudima, da lakše prihvatamo frustraciju i da manje osuđujemo sebe, druge ljude i životne situacije.

CIljevi REBT-a

REBT je usmeren na identifikovanje i preispitivanje samosabotirajućih iracionalnih  uverenja osobe i na njihovo zamenjivanje racionalnim uverenjima koja vode boljim emocionalnim i bihejvioralnim ishodima.

REBT se razlikuje od drugih psihoterapijskih pravaca  po tome što ne stavlja naglasak na istraživanje prošlosti, već se fokusira na sadašnjost, na  aktuelno mišljenje, osećanje i ponašanje, koje klijent ima u odnosu na sebe, druge i uslove života. Osnovni cilj je navesti klijente da ispitaju i promene neka od svojih najosnovnijih uverenja, naročito ona koja dovode do smetnji i poremećaja.

Empirijska i terapijska zasnovanost REBT-a

Efikasnost REBT-a u tretmanu različitih emotivnih problema i poremećaja kod dece, adolescenata i odraslih osoba je dokumentovana brojnim empirijskim istraživanjima. Empirijski nalazi  i višedecenijsko kliničko iskustvo podržavaju osnovne pretpostavke REBT-a u tretmenu najrazličitijih poremećaja. To je za posledicu imalo širenje ovog pravca terapije u celom svetu i milione zadovoljnih klijenata koji su pomoću REBT-a uticali na promenu svog života.

ABC

ABC model

ABC model je u osnovi REBT terapije pri čemu A predstavlja aktivirajući događaj (situaciju), B –naša uverenja koja su u vezi sa datim aktivirajućim događajem i C – ponašanja i emocije koje doživljavamo u toj situaciji. REBT nas uči da događaj sam po sebi ne utiče automatski na naša osećanja i ponašanja, već da ona zavise od načina na koji smo ih mi obradili, tačnije od naših uverenja.

Gde se nalazimo?

Beograd, Srbija

Prijavite se i unapredite svoju praksu.

Prof. dr Gordana Nikić

Doktor psiholoških nauka

Prof. dr Gordana Nikić je doktor psiholoških nauka i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Osnivač je i predsednik Srpskog centra za RE&CBT. Doktorirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu (odsek za razvojnu psihologiju) iz oblasti ljubavi i partnerskih odnosa. Sertifikovani je RE&CBT psihoterapeut (Associate Fellow of the AEI) i supervizor (RE&CBT Supervisor) Instituta Albert Ellis iz Njujorka.

Dr Tatjana Perović

Specijalista psihijatrije, psihoterapeut, Magistar medicinskih nauka

Dr Tatjana Perović, specijalista psihijatrije, psihoterapeut, Magistar medicinskih nauka. Zaposlena u Kliničko bolničkom centru “Zvezdara”, Bolnica za psihijatriju, Beograd. Završila je specijalističke studije iz oblasti Psihijatrija na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je iz oblasti Socijalna psihijatrije na Beogradskom univerzitetu. Radi kao Psihoterapeut (REBT). Usavršavala se i u okviru Porodične sistemske terapije i drugih modaliteta.

Dr Daniel Mešković

Doktor medicine, diplomirani psiholog, master kliničke psihologije

Dr Daniel Mešković je doktor medicine, diplomirani psiholog, master kliničke psihologije, doktorant na medicinskom fakultetu. Kao samostalni autor ili koautor, učestvovao je u kreiranju blizu 30 saopštenja na skupovima/konferencijama od javnog značaja, 5 članka u časopisima/monografijama i 6 poglavlja u internacionalnim i nacionalnim monografijama od javnog značaja. Licencirani je RE&KBT psihoterapeut, a takođe je prošao edukacije iz brojnih drugih modaliteta

Ensad Miljković

RE&KBT Supervizor i psihoterapeut

Pored osnovnih master studija psihologije uspješno je završio dodatnu četverogodišnju specijalizaciju u Centru za KBT u Banjoj Luci. Dodatno obrazovanje stiče na Albert Ellis Institutu u New Yorku. U sklopu Instituta uspešno završava primarni nivo tokom 2014 godine, zatim napredni nivo tokom 2016 godine, i konačno 2017 godine stječe najviše zvanje u sklopu Instituta – pridruženi saradnik i internacionalni supervizor za Racionalno Emotivno Kognitivno Bihejvioralnu Terapiju. Tokom edukacija u sklopu Instituta usvajao je znanje od najprestižnijih REBT stručnjaka: R. DiGiuseppe, K. Doyle, S. Johnson, J. McMahon, W. Dryden i mnogih drugih. Trenutno radi kao eksterni RE&KBT Supervizor i pomaže u razvoju budućih psihoterapeuta. Dodatne edukacije u SAD-u i Velikoj Britaniji. Dugi niz godina aktivno radi za UN. Bavi se istraživanjima kao nezavisan istraživać. Trenutno završava Doktorske studije u Rijeci.